Objavljen je postupak javne nabave za Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka

U potrazi za projektantom i izvođačem radova

Objavljen je postupak javne nabave za Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka

Nakon višemjesečnih priprema, 12. srpnja 2021. objavljen je postupak javne nabave za odabir projektanta i izvođača radova na širokopojasnoj mreži u NGA bijelim područjima na otoku Krku.

Rok za dostavu ponuda je 16. kolovoza 2021.

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku (u nastavku: Projekt) bit će izgrađena nepokretna pristupna elektronička komunikacijska mreža sljedeće generacije (u nastavku: NGA mreža) u NGA bijelim područjima otoka Krka. NGA mreže predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kod privatnih korisnika (kućanstava), poslovnih korisnika i javnih korisnika. Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj područja na kojem se provodi Projekt. Zemljopisni obuhvat Projekta uključuje administrativna područja svih 7 jedinica lokalne samouprave u na otoku Krku.

Trenutno su NGA mreže na području obuhvata Projekta dostupne za 58,8% korisnika. Većinom se radi o korisnicima u središnjim dijelovima većih naselja, u blizini postojećih čvorova elektroničke komunikacijske mreže. U preostalim područjima obuhvata Projekta NGA mreže nisu dostupne (radi se o tzv. NGA bijelim područjima).

Cilj Projekta je izgradnja NGA mreže u ciljanom području provedbe Projekta. Projekt obuhvaća sve pripremne aktivnosti vezane uz projektiranje mreže i postupke pribavljanja svih potrebnih dozvola i suglasnosti temeljem mjerodavnih propisa, građenje mreže te dovođenje mreže u operativni status. NGA mreža izgrađena projektom će sadržavati sve potrebne infrastrukturne komponente putem kojih će biti moguće pružati širokopojasne usluge za sve korisnike u ciljanom području provedbe Projekta.

Projekt je usklađen s ciljevima Digitalne agende za Europu 2020., Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016.-2020. (NN 68/2016), te smjernicama EU-a iz komunikacije Europske komisije "Europsko gigabitno društvo do 2025.".

Ukupna vrijednost Projekta s uključenim troškovima poreza na dodanu vrijednost (PDV) iznosi 79.460.650,68 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (u nastavku: „EFRR“) u sklopu prioritetne osi "Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije", investicijskog prioriteta "Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo", specifičnog cilja "Razvoj infrastrukturne širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti", Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (OPKK). Prihvatljivi troškovi projekta iznose 77.360.650,68 kn, s uključenim troškovima PDV-a. Udio sufinanciranja prihvatljivih troškova Projekta bespovratnim sredstvima iz EFRR-a iznosi 74,48%, dok će preostali iznos prihvatljivih troškova i neprihvatljive troškove zajednički financirati sve jedinice lokalne samouprave u području obuhvata Projekta.

Kao „krajnji korisnici“ u Projektu podrazumijevaju se sve kategorije privatnih i pravnih osoba te javnih tijela, kao potencijalnih korisnika širokopojasnih usluga putem NGA mreže (oko 12.200).

Završetak projekta planira se za kraj 2023. godine.